img_0502

Резерват „Али Ботуш”- Славянка планина

Славянка, или както я наричат местните „Китка планина” (най-висок връх – Гоцев връх – 2212 м.) е една от най-безводните планини в България, но през пролетта се превръща в цветна градина. Считана е за ключов флористичен формообразувателен център на Балканския полуостров, със своите над 1400 вида растителност, 42 от тях – балкански ендемити и 20 – български, някои на възраст над 400 г. Тук се намира и най-голямото находище на черна мура на Балканския полуостров.

Фауната й включва освен характерните за страната ни сърна, дива свиня, лисица и др., също така над 1200 вида насекоми. От тях интереса на учените привличат пеперудите, между които има нови за науката видове.

Желанието за опазването на това разнообразие е причината за създаването на резервата „Алиботуш”, носещ старото име на планината. Той е обявен като такъв на 24.11.1951 г. и в момента обхваща по-голямата част от планината. На 01.03.1977г. Алиботуш е включен в листата на биосферните резервати по програма „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО като територия, служеща за запазване на световното природно наследство.